Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Zbigniew Łuczak

Kancelaria Komornicza, Obywatelska 102/14, Łódź,  94-104 Łódź

tel. (22) 207-37-67 / fax. 

Sygnatura: Km 13251/16 i in.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Zbigniew Łuczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2023 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja

garażu, którego  właścicielem jest Kurzyński Marek położonego przy Tymienieckiego 16F, 94-262 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pomorska 21, Łódź, 90-202 Łódźprowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00221375/8.
Opis nieruchomości:
Dojazd do lokalu niemieszkalnego będącego przedmiotem licytacji odbywa się po drodze wewnętrznej. Wjazd do garażu znajduje się w głębi osiedla mieszkaniowego. Lokal położony jest na pierwszej kondygnacji nadziemnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Lokal składa się z jednego pomieszczenia, w którym zlokalizowane są miejsca postojowe. Lokal ma powierzchnię 819,13 m2 i znajduje się w nim 27 wyznaczonych miejsc postojowych. Wymiary typowego miejsca postojowego wynoszą 5,75x2,42 (wg narysowanych linii). Miejsce postojowe przypisane do udziału 1/27 (udział nr 3 w księdze wieczystej) dłużnika Marka Kurzyńskiego to miejsce oznaczone numerem 24.

Suma oszacowania wynosi 21 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK ING 69105014611000009030671136.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 107/109, Łódź, 90-441  Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik Sądowy

Zbigniew Łuczak