OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                                spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 6 września 2022 r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie mającego siedzibę przy Al. Partyzantów 3, w sali, której numer zostanie podany w wokandzie sądowej w dniu licytacji, odbędzie się
                                                                                          pierwsza licytacja
należącego do Joanny Wójcik spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 59 położonego w budynku przy ulicy Andrzeja Struga 4 w Żyrardowie, dla którego nie została urządzona księga wieczysta (z wnioskiem o urządzenie księgi wieczystej będzie mógł wystąpić nabywca licytacyjny). Powierzchnia użytkowa ww. lokalu wynosi 77,2 metry kwadratowe.
Suma oszacowania wynosi 202 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  151 800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 240,00 zł.  Rękojmię można uiścić w gotówce w kasie kancelarii lub przelewem na konto komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982
Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mariusz Bieżuński