Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Tomasz Rodacki

Kancelaria Komornicza, J. Grabowskiego 7,  Jelenia Góra,   58-500 Jelenia Góra

tel. 75 641-07-90 / fax. 75 641-07-90

Sygnatura: KM 2844/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-10-2022 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 118,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Zimny Krzysztof  położonej przy  Wolności 35/2, 58-500 Jelenia Góra , dla której  SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , Jeleniej Górze,  58-500 Jelenia Góra prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00076648/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa, stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 2, położona w budynku mieszkalno - usługowym nr 35 przy ul. Wolności w Jeleniej Górze, gmina Jelenia Góra, powiat Jelenia Góra, województwo dolnośląskie. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 83,10 m2 oraz pomieszczenia przynależnego typu piwnica o powierzchni 10,50 m2 składający się z: dwóch pokoi, kuchni łazienki, WC, przedpokoju. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 1132/10 000 w prawie własności gruntu oraz częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest KW nr: JG1J/00076648/5.

Suma oszacowania wynosi 216 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 162 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 21, Jelenia Góra, 58-500  Jelenia Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Rodacki