Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Piotr Błaszkowski

Kancelaria Komornicza, Tumska 6, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. 614245351 / fax. 614245351

Sygnatura: Km 778/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Piotr Błaszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2022 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 9, 62-200 Gniezno, pokój 2B, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego do dłużnika: Filip Grycz, przy Łagiewniki Kościelne 14a/8, 62-272 Łagiewniki Kościelne, dla którego Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/00084954/9.
Opis nieruchomości:
mieszkanie o pow.użytkowej 53,06 m2 na 1 piętrze (2 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz) oraz pomieszczenia przynależne (piwnica i kotłownia o pow.łącznej 25,05 m2)

Suma oszacowania wynosi 132 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO O/Gniezno 75 1020 4115 0000 9902 0004 0188.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie mieszczącym się pod adresem: Franciszkańska 9, Gniezno, 62-200 Gniezno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Błaszkowski