Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Błażej Wasilewski

Kancelaria Komornicza, Jana Pawła II 1,  Słupsk ,   76-200 Słupsk

tel. 59 842 6228 / fax. 59 842 6228

Sygnatura: Km 38/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Słupsku Błażej Wasilewski  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-10-2022 o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 101,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są  Dariusz Miszczak, Barbara Miszczak  położonego przy  ,Zapadłe 5/2,  76-270 Ustka , dla którego  Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul.Kilińskiego 43, Słupsk, 76-200 Słupsk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00074671/2.

Suma oszacowania wynosi 98 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 17 2030 0045 1110 0000 0221 2660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Szarych Szeregów 13, Słupsk, 76-200  Słupsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Błażej Wasilewski