Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza nr VII w Wejherowie, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 1034/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2022 o godz. 10:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, ul. Wniebowstąpienia 4 piętro I sala nr VI (144), 84-200 Wejherowo, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: SŁAWOMIR DĄBKOWSKI, położonej przy HRYNIEWIECKIEGO 7A, 84-104 WŁADYSŁAWOWO, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00040300/9.
Opis nieruchomości:

LINK DO OPERATU:

https://drive.google.com/file/d/1JKOUoB68Ig_EO7hQGyTK5oBR6Kestmb5/view?usp=sharing . . . . Przedmiotowy lokal niemieszkalny – hala garażowa – zlokalizowana jest w podpiwniczeniu budynku. Jest to hala na 53 miejsc parkingowych. W ramach udziału 1750/100000 części p.Sławimir Dąbkowski korzysta z miejsca parkingowego oznaczonego nr 28 z pomieszczeniem gospodarczym (według zapisów księgi wieczystej KW nr GD2W/00040300/9). Jest to miejsce parkingowe na platformie. Miejsc parkingowych na platformach jest łącznie cztery. Pomieszczeń gospodarczych zgodnie z zapisami księgi wieczystej jest łącznie 34. Budynek przy ul. Hryniewieckiego 7A stanowi kompleks łącznie z budynkami apartamentowymi i 4-gwiazdkowym hotelem VELAVES SPA. Obiekty były budowane w latach 2004 – 2008. Kompleks położony jest w odległości ok. 50 m od pięknej, szerokiej, piaszczystej plaży nad Bałtykiem. Lokalizacja na terenie miasta Władysławowo – bardzo dobra. W przedmiotowym rejonie liczba miejsc parkingowych w halach garażowych, garaży jest mocno ograniczona. Na ulicy przed budynkiem z kolei znajdują się zewnętrzne miejsca parkingowe ogólnodostępne – lecz jest to strefa płatnego parkowania.

Suma oszacowania wynosi 26 460,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 845,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 646,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy

Maciej Nogalski