Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich

Dariusz Graca

Kancelaria Komornicza, Bema 19,  Siemianowice Śląskie,   41-106 41-100

tel. 327502030 / fax. 327502081

Sygnatura: KM 3761/20 i inne


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Siemianowicach Śląskich Dariusz Graca na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 23.11.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Niepodległości 64c/16, 41-106 Siemianowice Śląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Chorzowska 14, Siemianowice Śląskie, 41-106 Siemianowice Śląskie)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1I/00007658/6.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest ograniczone prawo rzeczowe, tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w województwie śląskim, powiecie m. Siemianowice Śląskie, gminie m. Siemianowice Śląskie, miejscowości Siemianowice Śląskie, obrębie 0021, przy ul. Niepodległości 64c – lokal mieszkalny nr 16. Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na IV kondygnacji (III piętrze) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Lokal o powierzchni użytkowej (mieszkalnej) wynoszącej 57,00 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC. Lokal mieszkalny posiada pomieszczenie przynależne – piwnicę o powierzchni 4,84 m2 (zgodnie z Uchwałą nr 70/2009 z dnia 08.10.2009 roku Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej). W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest, dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, księga wieczysta KW Nr KA1I/00007658/6. Uprawnionym, z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest osoba fizyczna Lucyna Dera – udział 1/1. Przedmiotowy lokal mieszkalny należy do zasobów Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich (zgodnie z oświadczeniem Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich z dnia 11.10.2021 r.) . Ze spółdzielczym własnościowym prawem do przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie jest związane żadne prawo do gruntu. Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla aktualnego sposobu użytkowania.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  30.11.2022 o godzinie: 11:00 .

Suma oszacowania wynosi 235 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 850,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 580,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 89 1050 1243 1000 0090 3167 8445 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

Data oględzin Godziny oględzin
17.11.2022 09:00 - 09:30

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Graca