Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Tomasz Wiśniewski

Kancelaria Komornicza Nr XI, Staszica 11, Rybnik,  44-200 Rybnik

tel. 501787263 / fax. 324420065

Sygnatura: KM 969/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr XI w Rybniku  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac Mikołaja Kopernika 2, 44-200 Rybnik, pokój 118,  odbędzie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Matusiak Roman położonego przy Obrońców Pokoju 13A/4, 44-270 M. Rybnik, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Zamkowa 3, Rybnik, 44-200 RYBNIKprowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00147593/7.
Opis nieruchomości:
Obecnie w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości jako jej właściciel figuruje David Herzog. Lokal mieszkalny położony jest na 1 piętrze, 2 kondygnacji, składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 39,04 m2.

Suma oszacowania wynosi 42 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski O/Rybnik 21 1050 1344 1000 0023 0505 8154.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w kancelarii komornika adres jak wyżej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik Sądowy

Tomasz Wiśniewski