Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Piotr Weiss

Kancelaria Komornicza, Rogoźnicka 2, Zabrze, 41-809 Zabrze

tel. 32 271 43 39, 530 033 163 / fax. 32 375 03 39 strona internetowa: www.zabrzekomornik.pl

=========================================================================


Sygnatura akt sprawy głównej : Km 2166/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 26.10.2022 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Damrota 43/8, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00032543/4.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny opisany w księdze wieczystej o nr GL1Z/00032543/4, położony na II piętrze budynku 4 kondygnacyjnego, o powierzchni użytkowej mieszkalnej 36,20 m2 składa się z: 2 pokoi w tym jeden z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z WC. Do lokalu przynależy piwnica oznaczona nr 8 o pow. 9 m2. Ogrzewanie miejskie. Lokal o wysokim standardzie wykończenia. Z własnością lokalu związany jest udział 84/1000 w nieruchomości wspólnej opisanej w księdze wieczystej nr GL1Z/00025512/6, którą stanowi prawo własności oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie właścicielom lokali. Zarządcą nieruchomości wspólnej jest ZBM-TBS Sp. z o.o. w Zabrzu - miesięczne stałe koszty eksploatacji lokalu 490,12 zł.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 02.11.2022 o godzinie: 11:00.

Suma oszacowania wynosi 138 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 880,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

Data oględzin Godziny oględzin
10.10.2022 - 24.10.2022 15:00 - 16:00Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości dostępne pod numerem kontaktowym:  530 033 163

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                                                                                Komornik Sądowy

                                                                                                                             Piotr Weiss