Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Piotr Weiss

Kancelaria Komornicza, Rogoźnicka 2, Zabrze, 41-809 Zabrze

tel. 32 271 43 39, 530 033 163 / fax. 32 375 03 39 strona internetowa: www.zabrzekomornik.pl

=========================================================================


Sygnatura akt sprawy głównej : Km 1527/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 27.10.2022 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 1 B/4, 41-803 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00046461/6.

Opis nieruchomości:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość mieści się na pierwszym piętrze w budynku położonym przy ul. Okrzei 1b, opisany w księdze wieczystej o numerze GL1Z/00016109/2. Wielkość udziału związanego z własnością lokalu w nieruchomości wspólnej oznaczonej księgą wieczystą nr GL1Z/00016109/2, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – udział w nieruchomości wspólnej 216/10000. Lokal o pow. 53,58 m2 składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Układ pomieszczeń amfiladowy. Lokal w niskim standardzie, do remontu, widoczne na zdjęciach elementy niedokończone w ramach remontu. Budynek wybudowany w 1878 r. Stan techniczny budynku: dostateczny, część elementów w tym klatka schodowa w zakresie tynków dobry, elementy konstrukcyjne – zadowalający. Zarządca nieruchomością wspólną – TERMA-DOM Sp. z o.o. z/s. w Zabrzu, przy ul. Bytomskiej 112A.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 03.11.2022 o godzinie: 12:00.

Suma oszacowania wynosi 133 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 350,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

UWAGA!!! Samo uiszczenie rękojmi na rachunek komornika nie umożliwia udziału w przetargu - należy wykonać jednocześnie poniżej wskazane warunki !!!

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ a następnie zgłoszenie przystąpienia do wskazanego przetargu !!!. Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem ww. systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

Data oględzin Godziny oględzin
11.10.2022 - 25.10.2022 15:00 - 16:00Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości dostępne pod numerem kontaktowym:  530 033 163

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                                                                                Komornik Sądowy

                                                                                                                             Piotr Weiss