Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Alicja Przystalska

Kancelaria Komornicza, ul. Gen. Hallera 2-4, Brodnica, 87-300 Brodnica

tel. 56 6498606 / fax. 56 6498606

Sygnatura: KM 614/21


 I Co 36/21 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW TO1B/00040539/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-10-2022r. o godz.09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 w sali nr 32, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej do dłużnika:KRYSTYNA MIAZGA położonej: 87-305 Zbiczno, ul. Sumowo, Sumowo,   dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00040539/2   [NKW: TO1B/00040539/2] stanowiąca działkę  o numerze   94/4  o pow.  0,12 ha  zabudowana budynkiem   mieszkalno- gospodarczym.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej,  w  latach  1900,  pow. zabudowy  164,0 m2 , pow. użytkowa 56,97m2 , pow. netto  96,54m2,  liczba kondygnacji 1, poddasze- strych, piwnica -brak, rodzaj zabudowy bliźniacza.  Powierzchnia użytkowa   składa się z  2 pokoi, kuchni,  spiżarni, sieni oraz łazienki.  Część  gospodarcza-  39,57 m2  Stan techniczny budynku - w cześci  gospodarczej uszkodzone pokrycie  dachowe- przecieki
Grunt  położony w terenie zwartej zabudowy wsi, z dostępem do drogi gminnej , w drodze media infrastruktyry  technicznej, energii   eletrycznej, telefonicznej i wodociągowej.  Kształ działki - wielokąt zbliżony to lutery P  ze spadkiem  w cześci północno- wschodniej.  Teren zagospodarowany, jest na nim ogródek, tranzyt linii średniego napięcia z  posadowionym jednym  słupem  w narożu działki. Ogrodzoy częściowo  płotem drewnianym  z furtką . 


Suma oszacowania wynosi 151 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    113 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 100,00zł  co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia  25-10-2022r.  na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
 43 10205024 0000 1402 0138 7893


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy

Alicja Przystalska