Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Alicja Przystalska

Kancelaria Komornicza, ul. Gen. Hallera 2-4, Brodnica, 87-300 Brodnica

tel. 56 6498606 / fax. 56 6498606

Sygnatura: KM 93/20


 

 I Co 32/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW TO1B/00012971/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Alicja Przystalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-10-2022r. o godz.09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowa 5 w sali nr 32, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   należącej do dłużnika:Jan Lis położonej: 87-305 Zbiczno, Sumowo, Sumowo,  dla której  Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW TO1B/00012971/7   [NKW: TO1B/00012971/7]   składającej się z  zabudowanej  działki gruntu o numerze  121/ 8 o łącznej powierzchni  0,1222 ha .  Klasoużytek gruntu : B pow 0,0622 , RIVa 0,0600   .
 Grunt  zlokalizowany jest przy drodze  o nawierzchni asfaltowej.  W drodze media infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, telefonicznej, wodociągowej.  W 1/2 części tranzyt wodociągu.   Kształt działki wielokąt zbliżony do litery P , teren płaski.  
Grunt jest zabudowany budynkiem  mieszkalnym w zabudowie  zwartej oraz drewniane budynki gospodarcze  w  złym stanie technicznym.    Budynek mieszkalny   w zabudowie  tradycyjnej  rok budowy nie znany, powierzchnia zabudowy  35m2 , powierzchnia użytkowa  28m2 , 1 kondygnacja , poddasze nieużytkowe, zabudowa zwarta. 
Budynki gospodarcze w złym stanie technicznym.


Suma oszacowania wynosi 41 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    30 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 100,00zł   co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia  25-10-2022r.  na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy
 43 10205024 0000 1402 0138 7893Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w   kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Alicja Przystalska