OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie Małgorzata Kulik na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2022 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę pod adresem: 00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 51A w sali nr  303, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w Warszawie (02-987) przy ulicy Sytej 102C, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00462554/5 wraz z udziałem 21/1000 (udział nr 56) we współwłasności nieruchomości położonej 02-987 Warszawie przy ulicy Sytej stanowiącej działkę ewidencyjną 7/10,identyfikator działki 146516 8.0619.7/10,obręb ewidencyjny 1-06-19, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00169477/7 stanowiącej własność Wiesławy Lisowskiej.
Suma oszacowania wynosi  1 417 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 1 062 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 141 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 17 16001462 1878 6695 8000 0001 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1082/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.