Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski
Szczecin 71-245, ul.  Szafera 188C
tel. kom: 797 437 223 w godz. 9-15 
fax: 91 433 07 41
e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl ; http://www.komornik7.szczecin.pl
KANCELARIA KOMORNICZA NR XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A.  55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt  KM 870/17
Sporządził DO; 


O B W I E S Z C Z E N I E


Asesor Komorniczy Dorota Olejniczak - Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasza Stefanowskiego na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu


11 sierpnia 2022 roku  o godzinie 13:30


w sali nr 136 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:


P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A


udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 19 o powierzchni 47,50 m2 położonego w miejscowości Szczecin przy ul. Iwaszkiewicza 44, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00156697/2, przysługującego dłużnikowi Kalczyński Michał.


Suma oszacowania udziału wynosi: 112.100,00 zł zł (słownie: sto dwanaście tysięcy sto złotych i 00100).


Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84.075,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt pięć złotych i  00/100).


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 11.210,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dziesięć złotych i 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A.  55 1090 1900 0000 0001 1007 4998. 


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.


Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 4 sierpnia 2022 roku od godziny 10:00 do godziny 10:15. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się.


Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika. 


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże
i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.


Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188C, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr  tel. 797 437 223 (w godzinach 9:00 - 15:00)


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji
i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 


Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

  Zastępca Komornika Sądowego
Tomasza Stefanowskiego
Asesor Komorniczy
Dorota Olejniczak