Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu

Marcin Anioł

Kancelaria Komornicza, Nadbzurzańska 1, Łowicz, 99-400 Łowicz

tel. 661662192 / fax. 468166089

Sygnatura: GKM 53/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marcin Anioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-09-2022 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu z siedzibą przy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Siekierski Damian, położonej przy Bogoria Dolna , 99-440 Zduny, dla której SĄD REJONOWY ŁOWICZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1O/00035867/5.
Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 17 o pow. 4,98 ha, położona w miejscowości Bogoria Dolna gm. Zduny, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą KW-LD1O/00035867/5. Zabudowaną i częściowo ogrodzona działka o powierzchni 4,98 ha. Kształt działki zbliżony jest do wydłużonego prostokąta. Wymiary działki to: średnia szerokość ok. 40 m, średnia długość ok. 1250 m. Teren działki płaski. Na działce w południowej części znajduje się zabudowa zagrodowa. W pozostałej części działka stanowi użytek rolny. Działka posiada dostęp do drogi publicznej od południa, działka położona jest przy drodze gminnej o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Działka posiada przyłącze elektryczne (światło i siła) i wodociągowe. Zabudowę siedliskową na działce nr 17 stanowi budynek mieszkalny, budynek inwentarsko-składowy, budynek gospodarczy, garaż i warsztat z wiatą. Część siedliskowa działki nr 17 jest ogrodzona, część mieszkalna jest odgrodzona od części gospodarczej. Na działce w części frontowej znajduje się zieleń urządzona ozdobna. Do budynków prowadzą utwardzone chodniki.

Suma oszacowania wynosi 435 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 326 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 04 1600 1462 1823 3552 2000 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w kasie kancelarii komornika lub na rachunek bankowy: 04 1600 1462 1823 3552 2000 0004

Komornik Sądowy

Marcin Anioł