OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak, Kancelaria Komornicza nr IV w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-12-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 4 położony w budynku przy ul. Rynek 3 w Kątach Wrocławskich, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00027442/2. Lokal składa się dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 62,43 m2. Z lokalem związany jest udział wynoszący 2430/10000 w prawie własności działki nr 25/6 AM-13 i częściach wspólnych budynku. 
Lokal mieszkalny stanowi własność dłużnika Mariusza Sekuły.
Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość istnieje obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie (Uchwała Nr XXXII/254/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996 roku, opublikowany w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 3 poz. 21 z dnia 21 lutego 1997 r.). W dokumencie tym wyceniana nieruchomość oznaczona jest jako: MW/U– Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Suma oszacowania wynosi 209.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 157.050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.940,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się  moment wpływu środków na  konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 28-11-2023r. o godz. 10:00.