Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli

Michał Mitoń

Kancelaria Komornicza, Solidarności 155,  Warszawa,   00-877 Warszawa

tel. 226310833 / fax. 226310834

Sygnatura: Km 1906/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy-Woli Michał Mitoń na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 14.12.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Górczewska 222, 01-460 Warszawa Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al.Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/004813370/0.

Opis nieruchomości:
Licytacji podlega udział nr 282 w postaci miejsca postojowegpo S.3.32 w wysokości 1150/481528 nieruchomości oznaczonej KW WA1M/00481337/0. Miejsce postojowe usytuowane na poziomie - 1 stosunkowo blisko wjazdu do garażu, ma korzystne położenie - z jednej strony ograniczone jest ścianą, zaś z drugiej innym miejscem postojowym. Miejsce postojowe o powierzchni i wysokości wymaganej przepisami. Posadzka betonowa wraz z powłoką zabezpieczającą w dobrym stanie, na stropie brak zacieków i kruszenia tynku.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  21.12.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 25 578,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 183,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 557,80 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 55 1020 1185 0000 4902 0108 7279 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Mitoń