Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Paweł Śliwiński

Kancelaria Komornicza, Wrzesińska 9a, Swarzędz, 62-020 Swarzędz

tel. 618551685 / fax. 618551685

Sygnatura: GKm 111/22OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2024 o godz. 11:00 pod adresem: Galeria Wnętrz Domar, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja ruchomości składających się z:


Lp.Nazwa ruchomościLiczbaSuma oszacowaniaCena wywołaniaWysokość najniższego postąpienia
1Narożnik FIT17 000,00 zł3 500,00 zł175,00 zł
2Ława Messi11 500,00 zł750,00 zł38,00 zł
3Model MAX110 900,00 zł5 450,00 zł273,00 zł
4Narożnik Sting 5P17 700,00 zł3 850,00 zł193,00 zł
5Model YES 5P110 000,00 zł5 000,00 zł250,00 zł
6Fotel Lars11 300,00 zł650,00 zł33,00 zł
7Fotel Axel11 800,00 zł900,00 zł45,00 zł
8Fotel Lars Push12 600,00 zł1 300,00 zł65,00 zł
9Model Galaxy111 600,00 zł5 800,00 zł290,00 zł
10Ława prostąkotna1400,00 zł200,00 zł10,00 zł
11Model LAWIA114 650,00 zł7 325,00 zł367,00 zł
12Ława Ferry11 900,00 zł950,00 zł48,00 zł
13Model Bello113 100,00 zł6 550,00 zł328,00 zł
14Puf zielony1400,00 zł200,00 zł10,00 zł
15Fotel Smart13 000,00 zł1 500,00 zł75,00 zł
16Narożnik Smart13 900,00 zł1 950,00 zł98,00 zł
17Ława okrągła1500,00 zł250,00 zł13,00 zł
18Model Eliz 6P118 450,00 zł9 225,00 zł462,00 zł
19Model Inez119 350,00 zł9 675,00 zł484,00 zł
20Ława Inez11 200,00 zł600,00 zł30,00 zł
21Sofa Garda16 900,00 zł3 450,00 zł173,00 zł
22Model Flawia112 000,00 zł6 000,00 zł300,00 zł
23Model Eliz 6P113 100,00 zł6 550,00 zł328,00 zł
24Fotel Axel12 200,00 zł1 100,00 zł55,00 zł
25Narożnik Eliz112 300,00 zł6 150,00 zł308,00 zł
26Fotel Axel11 600,00 zł800,00 zł40,00 zł
27Sofa Oxford19 000,00 zł4 500,00 zł225,00 zł
28Model Bianco124 900,00 zł12 450,00 zł623,00 zł
29Podnóżek Sven1600,00 zł300,00 zł15,00 zł
30Narożnik Opium19 900,00 zł4 950,00 zł248,00 zł
31Sofa Bronx14 900,00 zł2 450,00 zł123,00 zł
32Fotel Bronx13 800,00 zł1 900,00 zł95,00 zł
33Narożnik Sting119 500,00 zł9 750,00 zł488,00 zł
34Ława Nova1750,00 zł375,00 zł19,00 zł
35Model Acapulco15 450,00 zł2 725,00 zł137,00 zł
36Ława Boston mała 7011 050,00 zł525,00 zł27,00 zł
37Model Lake17 300,00 zł3 650,00 zł183,00 zł
38Model Torino117 800,00 zł8 900,00 zł445,00 zł

cena za sztukę
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.


Zgodnie z art. 8671. § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.


Rękojmię należy złożyć gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika: PKO BP S.A.I O/POZNAŃ 33 1020 4027 0000 1802 0799 1856.


Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 8671 § 2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc).

Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na podstawie art. 8673 kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.


Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Komornik Sądowy

Paweł Śliwiński

Pouczenie:


Art. 867 1 kpc

§ 1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Art. 871 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.