O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria nr III w Łańcucie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 10-07-2024 o godz. 09:45 w sali nr 203 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łańcucie odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonych w miejscowości Sonina, oznaczonej jako:

- udział nr 4 (1/4) w lokalu mieszkalnym posadowionym na działce gruntowej nr 581 stanowiący własność dłużnika Hepnar Jakub. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr  RZ1A/00066156/2 prowadzi Sąd Rejonowy w  Łańcucie. Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 62  000,00 zł. Cena wywoławcza udziału w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 41 333,33 zł;

- udział nr 4 (1/4) w działce gruntowej nr 545/3 stanowiący własność dłużnika Hepnar Jakub. Dla nieruchomości księgę wieczystą nr  RZ1A/00064818/7 prowadzi Sąd Rejonowy w  Łańcucie. Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 800,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 533,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: 77 9177 0008 2001 0001 8252 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie (z dopiskiem: wadium do sprawy Kmp 7/22).
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Stosownie do art. 954 pkt 2 kpc wzywam organ gminy, urząd skarbowy miejsca położenia nieruchomości oraz organ ubezpieczeń społecznych, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Zgodnie z art. 1000 k.p.c. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności pozostają w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia.


Komornik Sądowy

Jacek Wróbel